Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění… Začněte včas.

Řešené projekty

Výpočtová a experimentální podpora 3D tisku kovových komponent technologií DMLS vystavených v provozu víceosému únavovému zatěžování

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu TREND - Technologičtí leadři. Odborným cílem projektu je rozvoj výpočtové a experimentální p…

Analýza těsnosti turbínové skříně pro horký stav

Byla provedena FE analýza napjatosti a deformací turbínové skříně a jejích vnitřních dílců pro horký stav turbíny. Dále byla vyhodnocena těsnost v jednotlivých kontaktních rozhraních na základě …

Optimalizace elektromotoru pro elektrický pohon motorky

V rámci projektu byl optimalizován synchronní motor s permanentními magnety a s externím rotorem určen pro závodní elektrickou motorku. Pro projekt byl použit software {link url='https://ww…

Hydraulický výpočet chladicího okruhu elektrárny

V rámci projektu byla provedena 1D systémová simulace chladicího kanálu elektrárny s cílem výpočtu tlakové ztáty a průtoků v celém systému. Byly zahrnuty všechny důležité prvky jako čerpadla, ar…

Pevnostní analýza hřídele budiče generátoru

Pro hřídel budiče generátoru byla provedena pevnostní analýza pro různé velikosti průměrů hřídele v místech pod ložisky. Cílem projektu byla distribuce napětí a posuvů hřídele pro různé velikost…

Návrh chladicího okruhu dvou sériově zapojených elektromotorů a měniče

V projektu byl na základě systémové simulace vytvořen celý chladící systém. Na základě 1D výpočtu byly navrženy vhodné kombinace chladiče a čerpadla pro chladicí okruh.  Pro projekt byl pou…

Predikce životnosti uzlu stavebního stroje

V první fázi projektu byl vytvořen kinematický model uzlu stavebního stroje jehož výsledkem byl výpočet zatěžovací síly vznikající od rázu. Následovala transientní analýza zatěžování, jejíž výsl…

Výpočet dynamiky rotorové soustavy turbíny ORC jednotky

Na základě poskytnutného 3D geometrického modelu rotorové soustavy byl vytvořen MKP model pro výpočet rotorové dynamiky. Výsledkem projektu byl Cambellův diagram, stanovení kritických otáček a…

1D funkční model chlazení motoru traktoru

V rámci projektu byl vytvořen 1D model systému chlazení traktoru, který umožňuje predikovat vstupní i výstupní teploty vodního chladiče a výstupní teploty ostatních výměníků. Součástí projektu…

Výpočet energetické bilance elektrické trakce

Cílem analýzy bylo zjištění přínosu elektrické trakce s použitím/bez použití převodovky. Projekt byl posuzován z hlediska účinnosti, dimenzování a celkových nákladů. Použitý software: {…

Únavová analýza a analýza možnosti šíření trhliny u rotoru turbíny

Na základě standardní FE výpočtů byla provedena únavová analýza rotoru turbíny. Byla posouzena možnost iniciace trhliny pro definované provozní podmínky. Dalším krokem únavové analýzy bylo, po…

Simulace třícestného ventilu

Byla provedena analýza vlivu předepjatých šroubů a vlivu zahrnutí oleje na vlastní frekvence ventilu. Následovala CFD analýza popisující vliv turbulentního proudění na konstrukci ventilu.

Měření hluku elektrického motoru a jeho optimalizace vedoucí ke snížení hluku

Pomocí akustické kamery a intenzitní sondy byl zjištěn zdroj hluku elektromotoru. Následovalo navržení konstrukčních úprav motoru vedoucích ke snížení hluku. Použitý software: {link url='https:/…

Chlazení transformátoru

Cílem CFD simulace byl výpočet teplotního pole oleje a částí transformátoru a analýza proudového pole. Použitý software: {link url='https://www.techsim.cz/prodej-software-siemens-plm/simcenter-3d…

Analýza a optimalizace elektromotoru

Cílem analýzy bylo posouzení návrhu elektromotoru z hlediska účinnosti a požadovaného výkonu. Výsledkem analýzy byla mapa účinnosti elektromotoru, detailní popis jeho chování v definovaných pr…

Návrh elektrické trakce

Účastnili jsme se projektu pro návrh elektrické trakce od prvotní definice požadavků, dimenzování, výběr a vývoj jednotlivých komponent, až po odzkoušení vyrobeného prototypu na zkušebním stan…

Predikce aeroakustického hluku ventilátoru elektromotoru

Motivací tohoto projektu bylo nalezení a aplikace nástrojů pro predikci hluku ventilátoru elektromotoru pomocí CFD. V rámci tohoto projektu byla vyvinuta metodika predikce aeroakustického hluk…

Optimalizace průtočných částí ORC turbínového stupně

Na základě analytického návrhu a následně CFD výpočetních nástrojů byly navrženy optimální tvarové parametry kompletní ORC jednotky - spirální skříně, rozváděcích dýz, oběžného kola i víka skř…

Analýza tepelného namáhání protiproudého kondenzátoru se zahrnutím proudění a kondenzace

Pro významného klienta z oboru turbinářství byla provedena CFD analýza protiproudého kondenzátoru se zahrnutím přestupu tepla do stěn a tvorbou a stékáním kondenzátu na povrchu chladicích trub…

Systémová simulace chladicího okruhu vozidla

Za účelem optimalizace chladicího výkonu byl vytvořen 1D model zahrnující kompletní chladicí okruh vozidla. Pro dosažení reálného chování modelu byly do analýzy zahrnuty všechny výměníky tepla…

TechSim Engineering s.r.o., Budějovická 1550/15a 140 00 Praha 4. Ochrana osobních údajů | Cookies