Sjednejte si s námi schůzku, rádi Vám řekneme více: 222 286 116, info@techsim.cz
Průmysl se mění… Začněte včas.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti TechSim Engineering s.r.o.

V souladu se zásadou transparentnosti je správce osobních údajů povinen informovat subjekt údajů o zpracování osobních údajů, které se tohoto subjektu údajů týkají. Informační povinnost má správce podle č. 13 a č. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb.

Jméno a adresa správce
Správcem ve smyslu shora uvedených právních předpisů je společnost:

TechSim Engineering s.r.o.
Pacovská 871/27
140 00 Praha 4
Kontaktní údaje:
Budějovická 1550/15a
140 00 Praha 4
Telefon: +420 222 286 116
Mobil: +420 603 195 231

Účel zpracování osobních údajů

 • Komunikace prostřednictvím nominovaných osob
 • Marketingová komunikace
 • Ochrana vlastních nároků
 • Plnění zákonných povinností
 • Plnění smluvního vztahu
 • Předcházení podvodnému jednání a obrana v případném sporu
 • Účetní a daňové účely
 • Vymáhání pohledávek
 • Zabezpečení sítí a informačních systémů
 • Zákaznická podpora
 • Zasílání nabídek dalších produktů a služeb

Zpracovávané osobní údaje

 • Identifikační osobní údaje (jméno, příjmení)
 • Kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon)
 • Údaje o bankovním spojení
 • Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy, anebo obecně závazných právních předpisů, a to dle účelu, pro který správce osobní údaje od subjektu osobních údajů získal.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce, popř. zpracovatel na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, a to v oblasti mezd, účetnictví a zdravotní péče. Správce provádí zpracování osobních údajů jednotlivými pověřenými zaměstnanci, popř. zaměstnanci zpracovatelů. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko - organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba uchování osobních údajů

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je správce povinen uchovávat osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů. Údaje poskytnuté v rámci jednání o smluvním vztahu a obchodním vztahu uchovává správce po dobu tří následujících kalendářních let po obdržení osobních údajů. Údaje poskytnuté při výběrovém řízení v rámci hledání nových zaměstnanců po dobu trvání předmětného výběrového řízení. Údaje poskytnuté na základě souhlasu po dobu trvání souhlasu. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Údaje podléhající archivaci dle zvláštních právních předpisů budou zpracovávány po dobu, kterou stanovují zvláštní právní předpisy.

Práva subjektu údajů

Každý subjekt údajů má na základě platných zákonných úprav následující práva, která může kdykoli uplatnit:

 • Právo být informován o zpracování svých údajů – jde zejména o informace o účelu zpracování, o oprávněných zájmech správce, o příjemcích osobních údajů, pokud dochází k jejich předávání dalším osobám.
 • Právo na přístup k osobním údajům – na základě žádosti Vám poskytneme informace o Vašich osobních údajích, které u nás máme.
 • Právo na opravu či doplnění – pokud budete požadovat úpravu těchto údajů, provedeme ji
 • Právo na výmaz – údaje o Vás na Vaši žádost vymažeme, pokud to nebude v rozporu s jinými účely, pro něž musíme údaje uchovávat i nadále.
 • Právo na omezení zpracování – můžete nám definovat omezení pro zpracování Vaši údajů, pokud to nebude v rozporu s jinými účely zpracování.
 • Právo na přenositelnost údajů – Vaše údaje můžeme předat na základě Vašeho pokynu jiné osobě.
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování – Vaše údaje aktuálně nijak automaticky nezpracováváme ani neprovádíme profilování.
 • Právo vznést námitku - kdykoli nebudete s něčím souhlasit, obraťte se na nás. Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů a právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz).

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte. V případě jakéhokoliv dotazu či podnětu týkajícího se ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na adrese: info@techsim.cz.

TechSim Engineering s.r.o., Budějovická 1550/15a 140 00 Praha 4. Ochrana osobních údajů | Cookies