Proudění CFD

Simulace proudění CFD (Computational Fluid Dynamics) je jedním ze základních kamenů oblasti numerického modelování a nachází uplatnění v téměř všech průmyslových odvětvích. CFD analýza proudění umožňuje stanovit průběhy a rozložení sil, tlaků, teplot, rychlostí a dalších zájmových veličin a jejich vzájemné interakce. Rozsah CFD analýz sahá od řešení proudění tekutin, kapalin (včetně nenewtonských), vícefázového proudění až po přenosy tepla, šíření akustických vln, změny skupenských fází a dalších.

Typické aplikace CFD pro průmysl:

Aeroakustické analýzyacous_web

 • Řeší hluk od proudícího média a jeho interakci s pevnými stěnami
 • Zjištění hlučnosti lopatkových strojů včetně frekvenčního rozboru
 • Externí aeroakustika pro automobilový a letecký průmysl

 

turbo_webVýpočty rotačních strojů

 • Koeficienty přestupu tepla, spárovaní a přenos zatížení do MKP řešiče
 • Chlazení systému, změny skupenství, expanze plynů
 • Optimalizace geometrie statoru/rotoru, popřípadě lopatek ventilátoru

 

 

Aerodynamika pro letectví a autoprůmyslaero_web

 • Určení parametrů proudění pro obtékané překážky
 • Aerodynamická optimalizace křídel, spoilerů apod.
 • Simulace proudění při vysokých Machových číslech

 

water_webVodní hospodářství

 • Proudění tlakové i s volnou hladinou – potrubní systémy, přepady, odlehčovací komory
 • Simulace procesů na ČOV, míchání, aerace, usazovací a dosazovací nádrže
 • Kalové hospodářství, modelování nenewtonské kapaliny

 

Kromě těchto základních typů analýz nabízíme i výpočty vícefázového vícekomponentního proudění s homogenním i nehomogenním Euler/Euler, Euler /Lagrange a Lagrange modelem pro disperzní fáze a dále VOF model pro řešení proudění s volnou hladinou,

Pro úlohy z tepelné techniky a energetiky nabízíme řešení proudění s přenosem tepla a změnou fáze (var a kondenzace) a simulaci nežádoucích jevů spojených s provozem energetických zařízení jako jsou erozní a kavitační účinky.

Kromě klasických úloh interní a externí aerodynamiky se specializujeme na simulaci speciálních proudových režimů s přenosem tepla a změnou fáze se zaměřením na modelování proudění v mezní vrstvě. Typické aplikace jsou chladiče, výměníky, tepelné trubice a prvky sloužící k intenzifikaci přenosu tepla.