Únavová životnost

Pro v současnosti velice sledovanou oblast únavové životnosti nabízí společnost TechSim Engineering specializovaná řešení v rámci následujících aplikací:

Popis potupu řešení: Ukázky:
Predikce únavové životnosti svařovaných konstrukcí:

Predikce je založena na výpočtu pole napětí, přičemž většina dnes používaných predikčních metod pracuje s lokálním hot-spot nebo efektivním vrubovým napětím, které je stanoveno pomocí skořepinových nebo objemových globálních modelů nebo submodelů. Návrhové S-N křivky je možné získat v příslušných normativech a standardech. V rámci některých MKP programů jsou implementovány speciální metodiky predikce únavové životnosti svařovaných konstrukcí – pro koutové ale i bodové svary (ANSYS – nCode DesingLife, ABAQUS – VERITY, FEMFAT, apod.). V případě produktivního využívání obecných metodik pospaných normativech je vhodné příslušné výpočetní postupy v rámci MKP programů algoritmizovat pomocí daných skriptovacích jazyků (ANSYS – APDL+Python, ABAQUS – Python apod.)

 

unavova_zivotnost01unavova_zivotnost02

 

Predikce únavové životnosti oběžných lopatek parních turbín:

Predikce životnosti je založena na lokálních napětích a/nebo deformacích v závislosti na provozních parametrech a provozních režimech. Problematika nízkocyklové únavy je častěji spojena s koncovými nízkotlakými stupni parních turbín, kde dominantní namáhání je dáno zatěžováním od odstředivých sil při rotaci. Naopak problematika vysokocyklové únavy je častěji spojena s vysokotlakými stupni, kde se jako dominantní ukazuje namáhání od proudění páry. Kromě standardních degradačních procesů nízko a vysokocyklové únavy je možné v rámci oběžných lopatek parních turbín diskutovat vznik frettingu nebo interakci mechanického a teplotního namáhání materiálu kritických míst – tzv. termomechanickou únavy.

 unavova_zivotnost03