Školení a konzultace

Konzultační činnost realizuje společnost TechSim Engineering ve dvou úrovních:

1) Aktivní zapojení do výpočtu nebo projektu formou návrhu metodického postupu, kontroly stávajících postupů a doporučení při vytváření numerických modelů, bez použití vlastního HW a SW u zákazníka.
2) Formou teoretických přednášek a workshopů na obecná, případně zákazníkem definovaná témata.

Typická délka konzultací – od 1 dne až do 1 týdne, individuální realizace konzultace.
Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našich prostorách a je vždy šité přímo na míru dle požadavků a představ zákazníka, proto nás, prosím, kontaktujte pro individuální nabídku.

Školení programových produktů Simcenter 3D:

Název Popis Trvání dny  
Základní školení v programu Simcenter 3D
Simcenter 3D Basic Základní školení do FEA programu založeného na metodě konečných prvků. Simcenter Pre/Post – příprava modelu, tvorba výpočetní sítě, zadání okrajových podmínek, spouštění výpočtu a vyhodnocování výsledků. Simcenter 3D – základy problematiky lineárních statických a dynamických výpočtů, výpočtů se zahrnutím teplotních účinků a kontaktu při řešení sestav těles. 2  
Simcenter 3D Advanced Navazující školení na Simcenter Basic, zahrnuje pokročilé nelineární úlohy z oblasti statiky a dynamiky. Postup jejich zadávání, řízení procesu konvergence a metodiku vyhodnocení výsledků  Materiálové a geometrické nelinearity (plasticita, creep, viskoelasticita, velké deformace, předepjaté spoje). Obecné řešení nelineárních kontaktních úloh. Modální, harmonická a transientní analýza, vzpěr. 2  
Tématická školení
Dynamika Advanced Nelineární dynamika, odezva konstrukce na harmonické, transientní a náhodné zatížení (PSD), rázové zatížení, NVH, rotor dynamika a aeroelasticita 2  
Únava a Životnost Basic Teoretické základy nízkocyklové a vysokocyklové únavy, čerpání životnosti. Možnosti výpočtu v rámci systému Simcenter. 2  
Únava a Životnost Advanced Teoretické základy multiaxiální únavy a lomové mechaniky.  Šíření únavových trhlin a základy jejich FEM modelování. Zpracování MKP dat pro predikci poškození. Vibrační životnost. 2  
Kompozity Modelování kompozitů, lineární / nelineární, dynamická odezva kompozitní konstrukce, růst poškození (intra/inter laminární, non local model, statické a únavové zatížení, degradace tuhosti), simulace termomechanického průběhu vytvrzování. 2  
Simcenter Thermal Možnosti řešení přenosu tepla vedením, konvekcí a radiací (conjugate heat transfer). Stacionární i nestacionární úlohy. Změna fáze a skupenství. Ortotropní materiály a teplotně závislé emisivity. 2  
Simcenter Flow Základy tvorby modelu pro proudění. 3D laminární a turbulentní proudění, stlačitelných nebo nestlačitelných tekutin. Ne Newtonovské proudění a 1D modely proudění. Vícefázové proudění –  plnění kapalinou.  Přenos tepla a stanovení součinitelů přestupu tepla.. 1  
Kinematika mechanismů 3D kinematika a dynamika mechanismů tuhých i poddajných těles. Tvorba modelu z CAD dat. Stanovení deformací a napětí z reakčních sil v průběhu pohybu. Model pneumatiky, ověřeno pro vysoký rozsah frekvencí. Ko – simulace s řízením mechanismu – Simcenter Amersim nebo MATLAB Simulink. Kontrola kolizí, tvorba geometrických obálek. 2  
Akustika Vyzařování hluku – motory, převodovky, čerpadla, kompresory, vedení hluku a útlum v kanálech, akustický rozptyl a akustika kabiny a uzavřených prostor strojoven.  Vytváření domén okolního prostředí a konvexních sítí. 2  
Multifyzikální analýzy Modelování multifyzikálních úloh –  thermal-mechanical (plně kaplovaná úloha), thermal-fluid (plně kaplovaná úloha), fluid-structural (mapování tlaků a ostatních proudových veličin), Vibro-acoustic (stanovení mechanických zdrojů hluku, NVH aplikace), Motion-structural (přenos deformací a napětí z kinematické analýzy). 2  
Optimalizace FEA Základy optimalizace při řešení úloh strukturální a teplotní analýzy . Optimalizace geometrická a FEA parametrů. Definování parametrů, cílové funkce a okrajových podmínek. Korelace z měřených dat. Ukázka optimalizačních metod. 1  
Optimalizace CFD Základy optimalizace při řešení úloh proudění a přenosu tepla . Optimalizace geometrická a CFD parametrů. Definování parametrů, cílové funkce a okrajových podmínek. Korelace z měřených dat. Ukázka optimalizačních metod. 1  
 Školení v programech Simcenter  MotorSolve, Magnet, ThermNet
Základy MotorSolve/MagNet Základní školení pro nové uživatele programů  MotorSolve a MagNet. Základy teorie elektromangetických výpočtů. Ukázka Workflow pro elektomagnetickou analýzu elektromotoru. 1  
 MotorSolve Základy teorie elektromagnetických výpočtů. Workshop pro práci s programem MotorSolve: nastavení geometrie, materiálů, okrajových podmínek, solveru a vyhodnocování výsledků. Pro různé typy elektromotorů (Asynchronní, PMSM, BLDC, DC, reluktanční apod.). 1  
 Magnet 2D/3D Základy teorie elektromagnetických výpočtů. Ukázka workflow práce s programem MagNet na vybraném elektromagnetickém problému následovaný praktickým workshopem:nastavení geometrie, materiálů, okrajových podmínek, excitací, solveru a vyhodnocování výsledků. 1  
ThermNet Úvod do tepelných analýz elektromotoru pomocí programů MagNet/ThermNet. Ukázka možností simulace chlazení elektromotoru pomocí MKP.  1  
Základní a advanced školení  Simcenter 1D Amesim
Amesim Base Multidoménová platforma Amesim pro 1D výpočty, modelování (komponenty, submodely, parametrický mód), řešení (numerika, teoretické základy), výsledná data (export, zpracování dat, databáze), popis a struktura knihoven. 1  
Amesim Industry Specializovaná školení zaměřená do jednotlivých průmyslových odvětví: 1. Automobilová  a dopravní technika 2. Elektromobilita 3. Letectví. 4. Energetika a příslušenství 5. Spotřební průmysl 6. Těžký průmysl 7. Zdravotnictví 2  
Amesim Interfaces Přenos real time dat do programů Simulink, dSPACE.., kosimulace s dalšími programy, 1D/3D coupling pro FEA, CFD, MBS, NVH, ELMAG, Thermal 1  
Základní školení v programu STAR CCM+
STAR CCM+  Basic Základy fyzikálních modelů laminárního a turbulentního proudění a mezní vrstvy. Příprava výpočetního modelu a techniky síťování pro proudění, zadání okrajových podmínek, nastavení řešičů a řízení výpočtu, konvergence úloh a vyhodnocování výsledků.  2  
STAR CCM+  Advanced Vícefázové proudění a jeho modelování – EMP,MMP,VOF,DMP, LMP a DEM modely, hybridní modely – sypké materiály, vodní film, pára, vodní kapky a kondenzace, chemické reakce a spalování, sdružená úloha přenosu tepla a radiace , FSI a strukturální výpočty ve STAR CCM+. 2  

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
Cena školení je za 1 osobu na 1 pracovišti (počítač), cena za každou další osobu / pracoviště 30% ceny za 1. osobu / pracoviště.
Termín školení se sjednává individuálně na základě nabídnutých termínů školitelem.