Výpočty a projekty na zakázku

Projekty:

V rámci projektů jsou řešeny většinou dlouhodobější vývojové a rozvojové úkoly, jako je tvorba nových výpočetních metodik, návrh nových koncepcí zařízení, ověřování chování zařízení jako systému a složitější multifyzikální analýzy. Vývojové a rozvojové projekty jsou řešeny buď na pracovišti společnosti TechSim Engineering nebo jsou naši zaměstnanci delegování přímo do pracovních týmů objednatele. Délka projektů se většinou pohybuje v rozmezí od 1 měsíce až 3 let u projektů podporovaných ČR nebo EU.

Typické úlohy jsou:

Strukturální analýzy FEA – metodiky vyhodnocování únavové životnosti pro speciální aplikace a podmínky – svarové spoje, kompozity, vysoké teploty. Do této oblasti spadají i výpočty, které vyžadují užší vazbu na experimentální měření – creepové analýzy, teplotní únava, fretting apod. a dále úlohy z oblasti vibroakustiky a šíření hluku do okolí.

Analýzy proudění CFD – jedná se zejména o tvarově komplikované úlohy (automobil s motorovým prostorem, výpočet více stupňů turbostroje) nebo úlohy se složitými fyzikálními modely jako jsou řešení vícefázového proudění, vodní páry, kondenzace, proudění ve vodním filmu nebo aeroakustika. Součástí vývojových projektů je i optimalizace tvaru pro proudění.

Elektromagnetické analýzy – typickou úlohou je 3D nestacionární výpočet elektrických strojů pro stanovení rozběhových ztrát a přechodových jevů. Dále sem spadají i problémy EMC/EMI reálných zařízení z automobilové a dopravní techniky.

Multifyzikální úlohy – úlohy MEMS, návrh a optimalizace chlazení elektrických strojů, a vibro/aeroakustika a FSI coupling (vibrace strukturálních částí za vysokých rychlostí – flutter).

Výpočty na zakázku

Výpočty na zakázku se většinou týkají jednorázového řešení problému zákazníka, kdy jsou kladeny požadavky na rychlé odstranění problémů nebo potvrzení navrženého řešení. Dalším důvodem spolupráce je nedostatek vlastních kapacit, které je možné jednorázově posílit formou outsourcingu. V poslední době jsou také poptávány rychlé výpočty, které jsou vyžadovány jako součást nabídkového řízení. Průměrná délka řešení se pohybuje v rozmezí několika dnů až 4 týdnů.

Typické úlohy jsou:

Strukturální analýzy FEA – pevnostní a dynamická kontrola navržené konstrukce, případně i její optimalizace.

Analýzy proudění CFD – ověření navrženého řešení, případně porovnání nebo návrh nové varianty nebo provozních podmínek (charakteristik)

Elektromagnetické analýzy – typickou úlohou je elektromagnetický návrh elektrického stroje a stanovení provozních charakteristik, včetně základní teplotní kontroly. Vytvoření redukovaného modelu a vytvoření systémového modelu zařízení. V mikrovlnné technice se jedná zejména o výpočet účinnosti antén a jejich přizpůsobení.

Multifyzikální úlohy – klasickou úlohou je řešení teplotního managementu elektrického stroje nebo zařízení, zahrnující elektromagnetický výpočet a výpočet teplotních polí pomocí FEA a simulaci odvodu tepla do chladícího média pomocí CFD. Součástí řešení může být i návrh vhodné metody chlazení.

Oblasti výpočtů:

TechSim_el_crop